Klauzula informacyjna dla pracowników                                     

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:

1)              Administratorem danych osobowych pracowników jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.

2)              Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

3)              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu prac, tj.:

-         imię (imiona) i nazwisko;

-         imiona rodziców;

-         datę urodzenia;

-         miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

-         wykształcenie;

-         przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

a także:

-         imiona i nazwiska oraz daty urodzenia Pani/Pana dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

-         numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

4)              Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3) jest wymogiem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.

5)              Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie Pani/Pana  zgody, tj. numer telefonu, adres email, wizerunek.

6)              Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu, MNiSW, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. działające w Uniwersytecie Zielonogórskim związki zawodowe.

7)              Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8)              Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] od dnia zakończenia stosunku pracy.

9)              Przysługuje Pani/Panu prawo:

a.     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.     usunięcia danych osobowych;

e.     wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10)          Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie  art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a  RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.

11)          Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.