Klauzula informacyjna dla pracowników          

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:

1)             Administratorem danych osobowych pracowników jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.

2)             Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.

3)             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu prac, tj.:

-        imię (imiona) i nazwisko;

-        imiona rodziców;

-        datę urodzenia;

-        miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

-        wykształcenie;

-        przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

a także:

-        imiona i nazwiska oraz daty urodzenia Pani/Pana dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

-        numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

4)             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3) jest wymogiem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.

5)             Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie Pani/Pana  zgody, tj. numer telefonu, adres email, wizerunek.

6)             Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu, MNiSW, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. działające w Uniwersytecie Zielonogórskim związki zawodowe.

7)             Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8)             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] od dnia zakończenia stosunku pracy.

9)             Przysługuje Pani/Panu prawo:

a)         dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

b)        sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

c)         usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

d)        żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

e)         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

10)         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie  art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a  RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.

11)         Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.